Gratis digitaal 3D voorbeeld
Gratis verzending (NL/BE)
Bestellen op rekening
Gratis digitaal 3D voorbeeld
Webwinkelkeur beeldmerk

Webwinkelkeur

9.4

0

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 17 november 2023.

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Wijzigingen
Artikel 5 - Het aanbod
Artikel 6 - Kwaliteit en omschrijving
Artikel 7 - Verpakking en verzending
Artikel 8 - Opslag
Artikel 9 - Eigendomsovergang en risico
Artikel 10 - Tijdstip van levering
Artikel 11 - Overmacht
Artikel 12 - Garantie
Artikel 13 - Prijs en betaling
Artikel 14 - Wettelijke vereisten
Artikel 15 - Ontbinding
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Toepasselijk recht
Artikel 18 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 19 - Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: werkdag;
2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
4. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan kopers aanbiedt;
5. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten koopt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de verkoper;

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

KoffieDrukker.nl
Randweg-West 35
2662 ER Bergschenhoek
Nederland
E-mail
 info@koffiedrukker.nl
Tel
+31 (0) 85 06 085 19
KvK
72490004
Btw
NL859127813B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Wijzigingen
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 19 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 5 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 6 – Kwaliteit en omschrijving
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
c. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
3. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. 10% kleurafwijking met betrekking tot onze drukkleuren is mogelijk en kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7. Bij het bedrukken van porselein en glaswerk kan er voor het drukken van de kleuren paars, goud en zilver een toeslag worden bekerend.
8. De houten producten die de verkoper verkoopt kunnen afwijken van de productfoto’s, omdat dit natuurproducten zijn.
9. Het bewerken en/of verzenden van eigen aangeleverde goederen geschiedt geheel op risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor breuk tijdens bewerk- of transportschade.
10. Wij bieden breukgarantie tot de deur aan. Dat wil zeggen dat beschadigingen die voor of door transport tot stand zijn gekomen voor onze rekening zijn. Hierin hebben wij deze keuze voor een nieuwe levering of creditnota.
11. Bij een creditnota wordt een redelijk bedrag vergoed, dit is minder dan de stuksprijs die op de website wordt getoond in verband met de opbouw van de prijzen.

Artikel 7 – Verpakking en verzending
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
4. De verkoper is verplicht het pakket één keer aan te bieden. Als de koper het pakket niet in ontvangst neemt, zijn de verzend- /retourkosten voor rekening voor de koper.

Artikel 8 – Opslag
1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
3. Kartonnen koffiebekers; gebruik en opslag. De doos moet worden beschermd tegen atmosferische factoren: hoge luchtvochtigheid, plotselinge temperatuurschommelingen, direct zonlicht, enzovoort; Opslag vochtigheid van 50% tot 60%; Opslagtemperatuur: van +5°C tot +25°C; Bewaren in een droge, afgesloten en stofvrije ruimte, op minstens één meter afstand van warmtebronnen; In overeenstemming met de opslagvoorwaarden kan het product tot 6 maanden na productiedatum worden gebruikt.

Artikel 9 – Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 7 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 8 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 7 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
5. Verkoper heeft recht op 15% meer- / minderlevering en heeft geen verplichting tot nalevering. Meerleveringen mogen worden (na)gefactureerd.
6. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
7. De verkoper is niet verplicht om de drukproeven te controleren. Zodra de koper akkoord heeft gegeven op de drukproeven kan de bestelling niet meer geannuleerd of gewijzigd worden.
8. Alle clichés, drukgegevens, bestanden en tools blijven ons eigendom. Dit geldt ook als de koper de fabricagekosten heeft gedragen. We zijn niet verplicht om ze te bewaren en kunnen ze op elk moment wegdoen. De koper kan in dit verband geen aanspraken op ons maken. Dit geldt ook in het geval van productieprocessen of machinewijzigingen.
9. Zonder uw definitieve herroeping behouden wij ons het recht voor de geproduceerde artikelen te gebruiken voor onze reclame-uitingen en samples. 

Artikel 10 – Tijdstip van levering
De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Artikel 11 – Overmacht
1. De in art. 10 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
5. Als een pakket niet wordt aangenomen en hierdoor de deadline niet wordt gehaald, valt dat onder de verantwoordelijkheid van de koper. In dit geval mogen er door de verkoper extra kosten in rekening worden gebracht voor een nieuwe bezorgpoging.
6. Wanneer de zending is vertraagd door een koeriersdienst of pakketbezorgingsdienst zoals DHL, DPD of PostNL, valt dit onder overmacht.

Artikel 12 – Garantie
1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, terugbetaling van een deel of het gehele aankoopbedrag of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
3. Producten waarbij een houdbaarheidsdatum van toepassing is zijn geschikt voor consumptie tot de aangegeven houdbaarheidsdatum, mits de koper de producten op de juiste wijze bewaard.
4. Bedrukking op glas is nooit 100% vaatwasserbestendig. Vervaging hiervan kan nooit een reden zijn voor reclamatie.

Artikel 13 – Prijs en betaling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Europa aangewezen.
2. De koper is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.
5. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 8, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

Artikel 14 – Wettelijke vereisten
1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Artikel 15 – Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in art. 13 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Verkoper behoudt zich het recht voor om reclamaties lager dan een bedrag van 50 euro en minder dan 2% van de totaal geleverde goederen, niet in behandeling te nemen en niet tot vergoeding over te gaan van de eerder genoemde geleverde goederen.
2. De schadevergoeding waar verkoper verplicht toe zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.
3. Reclamaties dienen te allen tijde ingediend te worden binnen 2 werkdagen na levering.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 18 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 19 – Geschillen
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 3 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Artikel 20 - Herroepingsrecht
1. Omdat wij alleen B2B leveren, is er geen herroepingsrecht geldig.
2. Blanco artikelen kunnen alleen in overleg worden geretourneerd. Waar mogelijk nemen we deze aan, echter zullen hier altijd kosten aan verbonden zitten. We zijn hier soms afhankelijk van de regels van onze inkoopkanalen. Een aantal nemen nooit retouren aan.
3. Bedrukte artikelen kunnen sowieso nooit geretourneerd worden.

Contact us!

Winkelmandje

laadanimatie

Koekje bij de koffie?

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Dit kunnen functionele, analytische of marketing cookies zijn. Wij gaan uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om. Meer info